Tas Kungs ir Dievs

Puzes evaņģēliski luteriskās draudzes avīzes 2017. gada augusta raksts:

„Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis – un ne mēs paši – par savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.” Psalms 100

Kristus mīļotie! Šogad mēs pateicībā Dievam, svinam mūsu Puzes Baznīcas 325. gadu jubileju. Pateicība Dievam, ka mūsu pagastā ir Dieva nams, kur Dieva Vārds tiek pasludināts. Pateicība tiem cilvēkiem, kas to cēluši, kopuši un sargājuši. Tagad ir pienācis mūsu laiks, un Dievs mūs vēro. Kamēr vēl ir dzīvības laiks, visiem ir dota iespēja nākt Dievnamā pagodināt Dievu ar lūgšanām, slavas un pateicības dziesmām, mācīties un pieaugt par patiesiem Kristus mācekļiem. Jēzus saka: „ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Palieciet Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem.” Jāņa ev. 15: 1-8

Vēl ir Dieva žēlastības laiks mums un mēs zinām, ka vienā brīdī tas izbeigsies. Tādēļ mums ir jāizmanto šis dārgais laiks, lai patiesi iedraudzētos ar Dievu. Jēzus saka: „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod.” Mateja ev.7:7,13-14

Ne visi spēj ieiet Dievnamā un vēl mazāk ir to, kas patiesi pievienojās Kristus draudzei un kļūst par Jēzus mācekļiem. Kas tad ir māceklis? Tas nav tikai nosaukums, māceklis ir tas, kas no visas sirds cenšas paklausīt Jēzus vārdiem un cenšas pēc tiem dzīvot ikdienā. Cīnās pret saviem grēkiem un kļūdām. Jēzus saka: „Nebīsties, mans mazais ganāmais pulciņš, Es jums piešķiršu Valstību. ”Kāpēc mazais pulciņš? Tāpēc, ka daudzi nenāks: sava lielā egoisma dēļ, maldu un māņticības dēļ, aiz bailēm no līdzcilvēkiem, kaunēdamies no Kristus, citi pārmērīgi strādādami un mantu krādami un vēl dažādas aizbildināšanās. Par tām varam lasīt Bībelē.

“Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi.” Jāņa evaņģēlijā 8:12,31-36 Mīļie draugi, paliksim Jēzus dāvinātajā brīvībā. Un nesīsim Kristus Mīlestības Gaismu tālāk – mūsu laikā, mūsu Baznīcā, mūsu ģimenēs, mūsu pagastā un apkārtnē. Paturēsim vienmēr prātā un sirdī Jēzus sacītos vārdus: „Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tev došu Dzīvības Vainagu.” Jāņa atklāsmes gr.2:10 Lai Dievs mums palīdz un vēl daudzi atmostas no grēka, vienaldzības miega, un nāk pie patiesas ticības dzīvajam Dievam, mūsu Radītājam.

Puzes draudzes mācītāja Raēla Rozīte