Šodien Jēzus stāv pie tavām durvīm un klaudzina, atdari tās Viņam! Raēla Rozīte

„Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko Es mīlu, tos Es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies! Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.” Jāņa atklāsmes gr. 3: 17-21

„Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: „Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Un vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem. Jo, kas tumsā staigā, nezin, kurp viņš iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs topat par gaismas bērniem! Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā”. (Jāņa ev.8:12;12:35-36,46)

Kristus mīļotie – māsas un brāļi!

Dabā iestājies rudens un dienas kļūst arvien īsākas, nakts garāka, un tumsa mūs apņem. Tad ļoti gribas vairāk gaismas un siltuma. Un mēs iededzam savās mājās svecītes, lai dzīvā liesmiņa aizdzen tumsu. Dabas norises simboliski atbilst šī laika pasaules norisēm un notikumiem. Cilvēki saprot, ka nekur virs zemes nav miers un drošība.

Tie, kas ticam un paļaujamies uz mūsu Kungu Jēzu Kristu, redzam un saprotam šī laikmeta zīmes un norises, varam būt priecīgi par Jēzus doto apsolījumu mums, Viņa bērniem: „Mieru Es jums atstāju, savu mieru Es jums dodu, ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. „ (Jāņa ev.14:27)

Ir iesācies Adventa laiks un tuvojās Kunga Jēzus Kristus Piedzimšanas svētki. Gadu no gada svētījot šos svētkus, mūs uzrunā Dieva Gars, atgādinot un pamācot, lai mēs būtu uzticīgi un paklausīgi ļaudis Dieva Vārdam. Savu dzīvi nodzīvotu pēc Viņa vadības un Viņa mīlestības prāta. Šīs zemes dzīves laiks ir niecīgs attiecībā pret Mūžību. Un tikai mēs paši varam ar savu izvēli noteikt, kur mēs pavadīsim Mūžību. Pasaules Pestītāja Jēzus pirmā atnākšana jau ir notikusi, par to mēs zinām un lasām Jāņa evaņģēlijā 3:16 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu Mūžīgo Dzīvību” To mēs pieminam, par to mēs priecājamies un to mēs katru gadu svinam. Bet mēs arī zinām, ka Kungs Jēzus nāks atkal. Un ne vairs kā mazs bērniņš, bet gan kā kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Visi ļaudis to redzēs, gan ticīgie, gan neticīgie, gan dzīvie un mirušie. Tādēļ Jēzus mūs atkal un atkal mudina – būt nomodā, būt skaidrā prātā. ”Bet tanīs dienās, pēc tām bēdām, saule aptumšosies, un mēness nedos savu spīdumu, un debess stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī ar lielu spēku un godību Jo kā zibens zibeņodams spīd no vienas debess puses līdz otrai, tāds būs Cilvēka Dēls savā godībā ”( Lūkas ev.17:24)

Te mēs lasām par kosmisku katastrofu – apokalipsi, kas minēta Daniēla, Jesajas, Atklāsmes grāmatā un visā Jaunajā derībā. Kristus mīļotie, tādēļ paliksim Kunga Jēzus Vārdos, jo Viņš ir gudrības, mīlestības un atklāsmes gaisma. Viņa vārdi ir gaisma. Ja mēs lasīsim vai klausīsimies Viņa pavēles un tās arī izpildīsim, mēs patiesi būsim Viņa mācekļi. Un, kad Viņš nāks, mums nebūs jābaiļojas un jāuztraucas, mēs priecīgi dzirdēsim Viņa balsi mums sakām: „Labi tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, Es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā.” (Mateja ev.25:21)
Kristus mīļotie, vēlos līdz ar apustuli Pāvilu jums sacīt: „Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācam, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši. Jo Viņš saka: „Labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. ”Redzi tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena!” ( 2. Korintiešiem 6: 1-2)

Puzes ev. lut. draudzes mācītāja Raēla Rozīte