Patiesās vērtības

„Bet dzenaties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Mateja evaņģēlijs 6:33

Cilvēks nosaka savas dzīves vērtības un pēc tām veido savu dzīvi, savstarpējās attiecības, attieksmi pret darbu, attieksmi pret savu ģimeni, mājām, dzimteni un pret sevi pašu. Jēzus māca, lai pirmajā vietā liekam Dieva valstību. Tas nozīmē, ka pirmā vissvarīgākā vērtība cilvēka dzīvē ir Dievs, Dieva Vārds, piederība pie Dieva bērnu pulciņam. Tātad cilvēks savu dzīvi veido pēc Dieva dotās morāles principiem. Ja pēc tā cilvēks tiecas, neskatoties uz šķēršļiem, neņemot vērā pasaules nosodījumu, līdzcilvēku nievas, tad Dievs visas mums vajadzīgās lietas mūsu dzīvei dos. Kur var atrast Dieva morāles principus? Tie visi ir aprakstīti ar bagātīgiem piemēriem cilvēku dzīvēs Dieva Vārdā – Bībelē.

Dzīvot kā Dieva bērnam samaitātas pasaules vidū nav viegli, jo tā ir garīga cīņa ar savu veco dabu, pasauli un sātanu. Tāpēc Jēzus saka: dzenaties! Tā ir kā iešana pret stipru, aukainu vēju. Bet nebaidies! Jēzus mums ir apsolījis un Viņš patiešām ir pie mums ik dienas līdz pasaules galam, tikai tici!