Paldies Dievam par kalpošanas dāvanām līdzcilvēkiem

Labāk ir paļauties uz To KUNGU nekā cerēt uz cilvēkiem! Labāk ir paļauties uz To KUNGU nekā cerēt uz dižciltīgajiem!” Psalms 118:8-9

Pirms 24 gadiem draudzē aizsākās diakonijas kalpošana. Dalījām humāno palīdzību, ko saņēmām no Zviedrijas draudzes, organizējām Ziemassvētku labdarības akcijas, iepriecinot ap 250 pagasta iedzīvotājus. Ar velosipēdiem braucām pie pagasta vienatnē dzīvojošajiem pensionāriem, nesot Labo Vēsti un veltes, noskaidrojot palīdzības nepieciešamību.

Lūdzam Dieva palīdzību par telpām, kurās varētu paplašināt diakonijas kalpošanu pagastā. Lūdzot domājām, ko Dievs mums varētu ierādīt. Skatījāmies uz mazo “Purvkalnu” namiņu un pasapņojām, kā tajā varētu iekārtot kalpošanas telpas. Bet tās bija tikai mūsu domas, Dieva domas bija lielākas par mūsējām. Pēc sarunas ar pagasta padomes priekšsēdētāju, kalpošanai tika atvēlētas bērnudārza vecā korpusa vienas grupas telpa ar sanitāro mezglu uz nenoteiktu laiku.

2001. gada novembrī “piedzima” izsapņotais diakonijas centrs “Samarietis”. Draudze izremontēja, iekārtoja un pirmais pasākumu cikls bija nedēļas garumā. Dakonijas centrā pulcējās pensionāri, daudzbērnu ģimenes, invalīdi, vecāki, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, atkarībās nonākušās personas, bezdarbnieki. Pasākumos aktīvi iesaistījās brāļi un māsas Kristū no dažādām draudzēm un pilsētām. Ik mēnesi jaunas aktivitātes pulcināja kopā pagasta iedzīvotājus, pie tējas un cienasta, diakoni liecināja par Jēzu un katrs viesis varēja saņemt sagatavotu dāvanu, ko sarūpēja draudze. Diakonijas kalpošanai saņēmām finansējumu projektiem no Zviedrijas, Amerikas, Vācijas draudzēm. Dievs atvēra svētības logus, bet jo vairāk Viņš deva, jo vairāk bija jāziedo sevi kalpošanai. 20 Diakonijas centra “Samarietis” pastāvēšanas gados realizēti aptuveni 137 projekti, kas snieguši atbalstu pagasta iedzīvotājiem dzīves krīzes situācijās naudā un mantā, kas palīdzēja bērniem saņemt logopēda, fizioterapeita, psihologa, zobārsta pakalpojumus un mediķu bezmaksas pakalpojumus no kristīgo mediķu biedrības “Gratis” izbraukuma dienas Puzē. Projektā jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas norisinājās 4 gadu garumā, piedzīvojām jauniešu izaugsmi un kopā radīto darba un tikšanās prieku. Lieldienās un Ziemassvētkos saiņojām dāvanas un nogādājām tās adresātiem pagastā. Veicot kalpošanas darbus, Dievs mūs ir iepriecinājis ar draudzības vizītēm Zviedrijā un Vācijā, kā arī uzņemot ciemiņus no citām valstīm. Pateicoties Diakonijas centra organizētām aktivitātēm, radās Invalīdu biedrība “Labas pārmaiņas” un rosināja arī pensionārus pulcēties savā klubiņā.

Diakonijas centrs apzināja arī Puzes organizāciju un iestāžu vajadzības, organizēja labdarības akcijas. Labdarības akcijās iesaistījās sadraudzības draudzes no Zviedrijas un Vācijas palīdzības sniegšanā Puzes organizācijām un iestādēm.

Lai sniegtu vēl lielāku atbalstu pagasta iedzīvotājiem un varētu piesaistīt līdzekļus sociālajiem projektiem, 2009. gadā nodibinājām biedrību “Samarietis”, kas ieguva sabiedriskā labuma statusu. Biedrība startēja ar projektiem dažādos konkursos un ieguva finansējumu, kas sniedza atbalstu ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Puzes pamatskolai, Puzes pagasta kultūrvēsturisko vietu sakopšanā un stendu izveidošanā. 2021. gadā biedrība darbu beidza.

2009. gadā Diakonijas centrs “Samarietis” pārcēlās uz jaunā bērnudārza korpusa telpām un kalpošana paplašinājās ar veļas mazgāšanas un dušas iespējām, lietoto drēbju un apavu apmaiņas iespējām, kristīgās literatūras grāmatu galdu. Sniedzām materiālu atbalstu draudzes cilvēkiem medicīnas pakalpojumu apmaksā, organizējām evaņģelizācijas pasākumus, sniedzām materiālu atbalstu ugunsnelaimē nonākušajām ģimenēm. Paldies Dievam par Viņa mīlestību, vadību un dāvanām, ar ko varējām palīdzēt Puzes pagasta iedzīvotājiem un organizācijām.

Diakonijas darbs turpinās, jālūdz Kungam jaunas ierosmes un spēks to veikšanai. Paldies diakoniem – Valdai Iesalniecei, Agritai Jaunarājai, Inesei Lukševicai, kas uzticīgi kalpojušas un turpina kalpošanu Tam Kungam un līdzcilvēkiem!

Skaidrīte Bruhanova