Lai netiekam pievilti

Kungs Jēzus mūs brīdina: „Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo daudzi nāks Manā Vārdā, sacīdami: Es tas esmu; un daudzus pievils. Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs. Bet par to dienu vai stundu neviens nezina, ne eņģeļi debesīs, ne Dēls, kā vien Tēvs. Pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir.” Marka ev.13:5,6,31-33 Dzīves laiks, mīļotie, aizskrien ātri kā putni ar spārniem. Tikko bija bērnība, jaunība, brieduma gadi un tad jādodas prom…

Pārdomāsim un pārbaudīsim kādas ir mūsu dienas un gadi. Kamēr ir dzīvības laiks virs zemes, mēs varam pilnībā izmainīt to, kur būsim Mūžībā. „ Bērniņi, nemīlēsim vārdiem nedz ar mēli, bet ar darbiem un patiesību.” 1.Jāņa 3:18; „ Jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Žēlastība nebēdā par tiesu. Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, sildieties un baudiet barību, – bet nedotu viņiem to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?

Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, – tad jūs darāt labi” Jēkaba vēst.2:8,13,15,16,19-20

Kristus mīļotie, lai Kungs Jēzus caur savu Svēto Garu mūs māca, audzina un apskaidro! Katrā mūsu dzīves dienā, lai mēs vadītos pēc Viņa Mīlestības baušļa. Āmen.