Jēzus

Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā un kur zagļi nerok un nezog. Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.” Mateja ev.6:20-21

Es nācu uz šīs zemes, lai glābtu pazudušos, lai glābtu tevi!

Es samaksāju par tevi ar savām asinīm Golgātā pie krusta, jo Es tevi mīlu!

Atver savas sirds durvis Man, šobrīd Es stāvu pie tām un gaidu, kad uzaicināsi Mani.

Ja uzaicināsi Mani, Es mājošu tavā sirdī un piepildīšu to ar Tēva mīlestību,

No tavas dzīves tad plūdīs dzīvības straumes un mīlestības gaisma,

Es tevi nesīšu pāri dzīves aizām un vedīšu cauri jūrām sausām kājām.

Es būšu pie tevis ik dienas līdz pasaules galam, jo Es tevi mīlu!” –

Jēzus