Jēzus nāks vēlreiz.

Jēzus saka: “Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals.” Mateja 24:6b

Mīļie Dieva draugi, šie vārdi tika sacīti gandrīz 2000. gadu atpakaļ. Jēzus tos sacīja saviem pirmajiem mācekļiem – saviem draugiem, kuri jautāja par Viņa otro atnākšanu un pēdējo laiku zīmēm. Mums šis laiks tuvojas ar katru dienu un stundu tuvāk.

Jēzus pirmā atnākšana notika un tāpat notiks arī Viņa otrā atnākšana.” Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.” Mateja 24:30-31

Mēs tagad dzīvojam saspringtā laikā: pandēmija – Covid-19 ar slimību un nāvi nesošu vīrusu. Cilvēku nesaskaņas, ķildas, šķelšanās, dzīves dārdzība, bezdarbs un daudz citas negatīvas lietas.

Bet arī tādi pārbaudījuma laiki ir bijuši mūsu vecākiem, vecvecākiem un vēl tālāk ļaudīm pagātnē. Un bieži šie pārbaudījumi ir bijuši nesalīdzināmi smagāki un briesmīgāki kā mums šodien: asiņaini kari, mēris, spāņu gripa, holēras epidēmija, revolūcija un daudz kas cits.

Jēzus arī šodien man un tev saka: “Esiet nomodā, nebīstaties!” Jo katram laikam ir savi pārbaudījumi un mums nopietni jāņem vērā šie Jēzus sacītie vārdi – būt garīgā nomodā un neizbīties.

Lai šodien Dievs mums dod drosmi godīgi ieskatīties savā un sava laika garīguma uztverē. Ieraudzīt kādi mēs esam Dieva priekšā, lai varam paši sevi ieraudzīt tā, kā mūs redz mūsu Radītājs. Ne mūsu ārpusi, bet dziļi iekšā – mūsu sirdi, mūsu domas, vārdus un darbus.

Iesākot jaunu gadu, ņemsim stipri pie sirds šos vārdus, ko Dievs šodien uz mums runā caur pravieti Joēlu: “Bet arī vēl tagad, saka Tas Kungs, “griezieties atpakaļ pie Manis no visas savas sirds ar gavēšanu, asarām, nožēlām un sērām! Saplosiet savas sirdis un ne savas drēbes un atgriezieties pie Tā Kunga, sava Dieva! Jo Viņš ir žēlīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs, Viņam bezgalīgi laba sirds, un Viņam paliks jūsu žēl jums uzliktā soda dēļ.” Joēla 2:12-13.

Ja esam garīgā nomodā un paši sevi pārbaudām Dieva priekšā, no sirds nožēlojam visus savus grēkus un aplamības, tad Dieva Vārds mūs iepriecina: “Ja nu jūs atzīstaties savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš piedod visus jūsu grēkus un šķīstī jūs no visas netaisnības.”

Lai Dieva Tēva svētības pār jums Viņa vadībā Jaunajā 2022.gadā! Un vienmēr atcerēsimies: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” Jāņa ev.3:16

Kristus mīlestībā – Puzes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāja Raēla Rozīte