Draudzes mērķis

Pasludināt evaņģēliju, apmācīt mācekļus kalpošanai, palikt kopā lūgšanās un sadraudzībā.

Uzdevumi

  1. Organizēt dievkalpojumus.

  2. Organizēt svētbrīžus.

  3. Organizēt evaņģelizācijas pasākumus Puzes pagasta iedzīvotājiem.

  4. Organizēt kristīgu sarunu stundas bērniem, jauniešiem.

  5. Apmācīt kalpošanā draudzes cilvēkus.

  6. Sapulcēties Lūgšanas stundā.

  7. Aizlūgt draudzē un svaidīt ar eļļu.

  8. Veidot sadraudzību pēc dievkalpojumiem un svētbrīžiem, stiprināt ar liecībām.

  9. Sniegt atbalstu māsām un brāļiem Kristū.

  10. Rūpēties par Dieva namu un tā īpašumu.

“Pildat Dieva gribu kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā, cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam, ne cilvēkiem.”

Pāvila vēst. efeziešiem 6:6